Algemene voorwaarden

Algemene levering- en betalingsvoorwaarden van iDees online.

Artikel 1: Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen iDees online en de opdrachtgever/deelnemer, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever/deelnemer, tenzij iDees online met de toepassing daarvan schriftelijk heeft ingesteld.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met iDees online,  voor de uitvoering waarvan door iDees online derden ingeschakeld worden.
 3. Indien schriftelijk overeengekomen kan  afgeweken worden van deze Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden.
 4. De door iDees online te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.

Artikel 2: Offertes en opdrachtbevestigingen

 1. Alle aanbiedingen en prijsopgave van iDees online zijn vrijblijvend.
 2. Voor opdrachten tot € 500,00 (excl. 21% BTW) geldt een mondelinge toezegging als overeenkomst.
 3. Voor opdrachten vanaf € 500,00 (excl. 21% BTW) wordt een schriftelijke overeenkomst aangegaan met prijsopgaves vooraf.
 4. Overeenkomsten kunnen schriftelijk of per e-mail worden aangegaan en hierbij is e-mailverkeer gelijkwaardig aan schriftelijke overeenkomsten.
 5. Indien de opdrachtgever/deelnemer na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht, is iDees online gerechtigd het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren.
 6. De opdrachtgever/deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het werven van licenties bij derden voor auteursrechtelijk materiaal (fonts, logo’s, software, foto’s, compositie, huisstijl elementen etc.) dat op verzoek van de opdrachtgever op een website zal worden gebruikt.
 7. Alle offertes en aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van vier weken en zijn voor zowel iDees online als voor de opdrachtgever/deelnemer vrijblijvend.
 8. De prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders wordt vermeld.

Artikel 3: Uitvoering van de werkzaamheden

 1. De opdrachtgever/deelnemer levert tijdig alle informatie aan die voor een juiste uitvoering van de werkzaamheden vereist is.
 2. iDees online is niet verantwoordelijk voor schade ontstaan door een gebrek aan of in door de opdrachtgever/deelnemer gegeven informatie.
 3. iDees online mag indien nodig derden inschakelen om werkzaamheden te verrichten.
 4. Wanneer samengewerkt wordt met derden op verzoek van opdrachtgever/deelnemer, is iDees online niet verantwoordelijk voor de werkzaamheden of diensten van deze derden.
 5. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd mag iDees online de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever/deelnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.  De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het tijdstip van verzending per post, fax, e-mail e.d..

Artikel 4: Social media presentatie, training of workshop

 1. Verplaatsen datum door opdrachtgever / deelnemer: een presentatie, training of workshop kan tot maximaal twee weken voor de afgesproken datum in overleg kosteloos worden verplaatst naar een andere datum.
 2. Indien een deelnemer verhinderd is deel te nemen aan de cursus, is vervanging door een andere deelnemer mogelijk. Zijn één of meer deelnemers verhinderd en zijn er geen vervangende deelnemers, dan heeft de deelnemer/opdrachtgever geen recht op restitutie.
 3. Annulering door de opdrachtgever/ deelnemer van de overeenkomst ter zake een presentatie, training of workshop is uitsluitend mogelijk tot uiterlijk twee (2) weken voor de geplande eerste cursusdag of workshop. Bij annulering tot twee (2) weken voor de eerste cursusdag wordt 20% van de totaalprijs in rekening gebracht.
 4. Wanneer iDees online uit overmacht, daaronder begrepen situaties als ziekte, ongeval en andere omstandigheden waarop iDees online geen invloed kan uitoefenen, genoodzaakt is om de presentatie, training of workshop te annuleren, zal in overleg een alternatieve datum vastgesteld worden. De opdrachtgever/deelnemer heeft hierbij geen recht op een schadevergoeding.
 5. iDees online is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een presentatie, training of workshop van iDees online.
 6. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van iDees online is de opdrachtgever/ deelnemer niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte presentatie-, training- of workshopmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

Artikel 5: Boostdagen en weekenden (groepsessies)

 1. Verplaatsen datum door opdrachtgever / deelnemer: een boostdag kan tot maximaal drie weken voor de afgesproken datum in overleg worden verplaatst naar een andere datum.
 2. Indien een deelnemer verhinderd is deel te nemen aan de Boostdag of Boostweekend, is vervanging door een andere deelnemer mogelijk. Zijn één of meer deelnemers verhinderd en zijn er geen vervangende deelnemers, dan heeft de deelnemer/opdrachtgever geen recht op restitutie.
 3. Annulering door de opdrachtgever/ deelnemer van de overeenkomst ter zake een Boostdag (groepsessie) is uitsluitend mogelijk tot uiterlijk twee (2) weken voor de geplande eerste Boostdag. Bij annulering tot twee (2) weken voor de eerste cursusdag wordt 50% van de totaalprijs in rekening gebracht.
 4. Wanneer iDees online uit overmacht, daaronder begrepen situaties als ziekte, ongeval en andere omstandigheden waarop iDees online geen invloed kan uitoefenen, genoodzaakt is om de groepsdag te annuleren, zal in overleg een alternatieve datum vastgesteld worden. De opdrachtgever/deelnemer heeft hierbij geen recht op een schadevergoeding.
 5. Bij het deelnemen aan een boostdag of weekend zit een lidmaatschap bij de Social Media Community. Deze zal voor het aantalmaanden, dat aangegeven is bij de productomschrijving, gratis zijn. Na deze periode wordt deze automatisch verlengd voor het bedrag dat bij aanmelding aangegeven is. Dit bedrag wordt via automatische incasso geïnd van de rekening waar de boostdag of het weekend mee betaald is. Eventueel opzeggen van dit lidmaatschap kan in de maand voordat de verlenging plaats gaat vinden.
 6. iDees online is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een groepsdag van iDees online.
 7. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van iDees online is de opdrachtgever/deelnemer niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte groepsdag te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

Artikel 6: Mastermindweken 

 1. Indien een deelnemer verhinderd is deel te nemen aan de Mastermindweek, is vervanging door een andere deelnemer mogelijk. Gezien het product waarbij het belangrijk is om gelijkgestemden bij elkaar te hebben, zal iDeesonline bepalen of de voorgedragen persoon als vervanger kan worden beschouwt. Zijn één of meer deelnemers verhinderd en zijn er geen vervangende deelnemers, dan heeft de deelnemer/opdrachtgever geen recht op restitutie.
 2. Kan de deelnemer, door welke reden ook, niet aanwezig zijn bij een reeds betaalde Mastermind dan is het niet mogelijk om het geld terug te krijgen.
 3. Bij het deelnemen aan een Mastermindweek zit een lidmaatschap bij de Social Media Community. Deze zal voor het aantal maanden, dat aangegeven is bij de productomschrijving, gratis zijn. Na deze periode wordt deze automatisch verlengd voor het bedrag dat bij aanmelding aangegeven is. Dit bedrag wordt via automatische incasso geïnd van de rekening waar de Mastermind mee betaald is. Eventueel opzeggen van dit lidmaatschap kan in de maand voordat de verlenging plaats gaat vinden.
 4. iDeesonline doet er alles aan om het evenement zo veilig en aangenaam mogelijk te maken, maar is niet aansprakelijk voor letsel, of schade aan of diefstal/verlies van persoonlijke eigendommen, of op andere manier verband houdt met deelname aan een Mastermind van iDeesonline.
 5. Wanneer iDees online uit overmacht, daaronder begrepen situaties als ziekte, ongeval en andere omstandigheden waarop iDees online geen invloed kan uitoefenen, genoodzaakt is om de Mastermind week te annuleren, zal in overleg een alternatieve datum vastgesteld worden. De opdrachtgever/deelnemer heeft hierbij geen recht op een schadevergoeding.
 6. De opdrachtgever/deelnemer dient zelf uit te zoeken hoe hij/zij privé en zakelijk verzekerd dient te zijn kijkend naar reis-, aansprakelijkheids-, annuleringsverzekeringen en andere zaken die van toepassing zijn. Deze dient de opdrachtgever/deelnemer zelf af te sluiten. iDees online heeft hier vooraf op gewezen.
 7. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van iDees online is de opdrachtgever/deelnemer niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte Mastermindweek te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

Artikel 7: Facturatie en betaling

 1. iDees online is gerechtigd om periodiek te factureren, iDees online factureert in beginsel elke twee weken.
 2. De opdrachtgever/deelnemer dient binnen 14 dagen te betalen.
 3. Bij niet-betaling, dan wel niet volledige en/of niet tijdige betaling, is opdrachtgever/deelnemer onmiddellijk, zonder ingebrekestelling en derhalve van rechtswege in verzuim, in welk geval de opdrachtgever/deelnemer over het factuurbedrag de wettelijke rente is verschuldigd vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.
 4. In geval van buitengerechtelijke (incasso)kosten geldt een incassotarief van 15% over de eerste € 3.000,0 van de hoofdsom met rente en een tarief van 10% over het meerdere, met een minimum van € 150,-.
 5. Voor de coachingsprogramma’s geldt de mogelijkheid om in één keer of in termijnen te betalen. Als de opdrachtgever/deelnemer het deelnemersgeld in termijnen betaalt, dan blijft ook na afronding van het programma de verplichting tot betaling bestaan.
 6. Indien opdrachtgever/deelnemer achterloopt met betalingen, dan houdt iDees online zicht het recht voor om offline/online coachingsgesprekken op te schorten en toegang tot de Social Media Community, totdat de opdrachtgever de betreffende termijn(en) hebt betaald. Na betaling kun opdrachtgever/deelnemer een nieuwe afspraak maken voor het gesprek, maar het coachingsgesprek moet wel binnen de duur van het programma plaatsvinden. iDees online garandeert niet dat er nog ruimte is in haar agenda heb om een gesprek in te halen.
 7. Aanbiedingen, prijzen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige programma’s of offertes.
 8. Kaarten die gekocht worden voor een live bijeenkomst (dag, weekend, week) of event van iDees online kunnen niet geannuleerd worden. Ik beroep mij hier op de wet ‘koop op afstand’ – uitzonderingen.

Artikel 8: Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die ze van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 9: Einde van de overeenkomst

 1. Indien door de klant de opdracht zoals vastgelegd in de opdrachtbevestiging wordt beëindigd, brengt iDees online de gewerkte uren in rekening.
 2. Na betaling van openstaande facturen worden op verzoek lopende projecten overgedragen aan de opdrachtgever/deelnemer of aan derden.
 3. Indien iDees online door overmacht niet in staat is de opdracht uit te voeren, brengt iDees online dit deel van de opdracht niet in rekening.
 4. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de opdrachtgever/deelnemer of iDees online, zal iDees online in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor iDees online extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
 5. iDees online is, indien de opdrachtgever/deelnemer niet aan zijn verplichtingen voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance, schuldsanering, liquidatie of overlijden van opdrachtgever/deelnemer, zonder enige verplichting tot schadevergoeding bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. Zij kan alsdan onmiddellijke voldoening van het haar toekomende vorderen.

Artikel 10: Reclames, klachten en aansprakelijkheid

 1. Mocht de opdrachtgever/deelnemer ontevreden zijn over de boostdagen, weekenden, community of (half)jaar-programma of een onderdeel van het programma of de ondersteuning van mij, dan moet de opdrachtgever/deelnemer dit zo spoedig mogelijk aan iDees online laten weten, door iDees online een mail te sturen. Zij ontvangt van de opdrachtgever/deelnemer dan een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat iDees online in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan iDees online niet in behandeling nemen.
 2. De opdrachtgever/deelnemer dient klachten zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen aan iDees online te melden. Na oplevering van een dienst of product dient zo spoedig mogelijk, docht uiterlijk binnen 14 dagen, op straffe van verval van de mogelijkheid daartoe in de toekomst, schriftelijk te worden gereclameerd.
 3. Klachten moet de opdrachtgever/deelnemer binnen 14 dagen na het volgen van een bepaald (half)jaar-programma onderdeel aan iDees online melden. Indiende opdrachtgever/deelnemer de klacht later meldt, dan heeft de opdrachtgever/deelnemer geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 4. Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere
  verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 5. Indien vaststaat dat een product of dienst gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal iDees online vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de opdrachtgever/deelnemer voldoen in de vorm van een prijsreductie.
 6. Ook als de opdrachtgever/deelnemer  een klacht stuurt, blijft de verplichting tot betaling gewoon bestaan.
 7. De aansprakelijkheid van iDees online beperkt zich uitsluitend tot schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een aan iDees online toerekenbare tekortkoming. iDees online is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, vertragingsschade, schade bij derden en gederfde winst. Bovendien is de aansprakelijkheid te allen tijde gelimiteerd tot de factuurwaarde van de opdracht.
 8. Bij een opdracht met een looptijd langer dan zes maanden wordt de aansprakelijkheid beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorarium.
 9. De schade zal nimmer meer bedragen dan hetgeen door een eventuele beroepsaansprakelijkheidsverzekering van iDees online wordt gedekt en uitgekeerd.
 10. Alle door iDees online gegeven adviezen, gedeelde kennis en door iDees online verstrekte mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door iDees online te leveren diensten zijn geheel vrijblijvend en worden door iDees online verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. iDees online verleent daarbij geen enkele garantie.

Artikel 11: Intellectuele eigendom

 1. iDees online behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. iDees online heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever/deelnemer ter kennis van derden wordt gebracht.
 2. De opdrachtgever/deelnemer vrijwaart iDees online tegen aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Op de teksten, materialen van het programma bezit iDees online de intellectueel eigendomsrechten. Tijdens en na het programma mag de opdrachtgever/deelnemer de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij iDees online hiervoor schriftelijk toestemming heb gegeven.
 4. Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, tenzij iDees online hier schriftelijk toestemming voor gegeven heb.

Artikel 12: Materialen en licenties

 1. iDees online streeft ernaar de materialen levenslang online voor haar deelnemers toegankelijk te houden, maar ik kan dit niet garanderen. Als iDees online de materialen gaat verwijderen, of verhuizen naar een andere url, dan zal iDees online dit altijd 3 (drie) maanden van te voren per e-mail informeren zodat de opdrachtgever/deelnemer in staat is deze te downloaden of op een andere manier te bewaren. iDees online zal dit bericht altijd versturen naar het laatste e-mailadres dat de opdrachtgever/deelnemer aan iDees online bekend heeft gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt voor het risico van de opdrachtgever/deelnemer.

Artikel 13: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. De competente rechter in de vestigingsplaats van iDees online is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 14: Voorwaarden deelname programma’s

 1. Zowel particulieren als ondernemers kunnen deelnemen aan mijn programma’s. Social Media Boost, Ondernemersboost, Social Media Boost Weekend, Social Media Community.
 2. In deze programma’s deelt iDees online haar kennis, ervaring en tools. Zelf moet de opdrachtgever/deelnemer naast het volgen van het programma voldoende tijd reserveren voor de opdrachten. iDees online kan niet garanderen dat het volgen van deze programma’s successen in het van de leven of bedrijf van de opdrachtgever/deelnemer genereert. Wel zal iDees online zicht inspannen dat de opdrachtgever/deelnemer de juiste handvatten heeft om de
  programma’s met succes te volgen en af te ronden. En staat zij binnen de grenzen gedurende de looptijd van het programma voor de opdrachtgever/deelnemer klaar. De ondersteuning die iDees online biedt is afhankelijk van welk dienst de opdrachtgever/deelnemer aanschaft. De ondersteuning staat omschreven op de website van de verschillende programma’s.

Artikel 15: Niet goed geld terug garantie en/of proefperiode

 1. iDees online vindt het belangrijk dat haar deelnemers tevreden zijn, daarom heeft ze een niet goed geld terug garantie voor de programma’s die langer dan twee dagen duren. Zoals de Social Media Flow (halfjaar / jaarprogramma). De opdrachtgever/deelnemer kan uiterlijk 14 (veertien) dagen na de start van het
  programma de deelname kosteloos annuleren. Annuleren kan de opdrachtgever/deelnemer doen door een mail te sturen aan info@ideesonline.nl. Indien de opdrachtgever/deelnemer de betaling al heeft gedaan, dan zal iDees online deze bedragen zo spoedig mogelijk
  restitueren. Wel dient de opdrachtgever/deelnemer al het ontvangen cursusmateriaal in te leveren.
 2. Na de 14 (veertien) daagse periode is het niet meer mogelijk om deelname aan
  het programma te annuleren en moet opdrachtgever/deelnemerhet volledige deelnemersgeld betalen. De opdrachtgever/deelnemer
  komt hier expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 van het BW niet van toepassing is
  en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.

Artikel 16: Overmacht

 1. Dees online is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan:
  a) een tekortkoming van externe hosting providers en toeleveranciers van iDees online
  b) onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen
  c) belemmeringen als gevolg van de door opdrachtgever/deelnemer benutte hard- en software of de door deze gebruikte technische infrastructuur
  d) werkstakingen
  e) brand
  f) ongeval of ziekte van personeel
  g) Denial of Services (DoS) aanvallen
  h) door iDees online onvoorziene problemen en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van iDees online afhankelijk is.
 2. Wanneer de overmachtsituatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, heeft deelnemer/opdrachtgever het recht om de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding of ontbinding per e-mail te beëindigen zonder dat iDees online tot enige vergoeding van kosten of schade is gehouden.
 3. Indien iDees online door beperkingen of belemmeringen of andere vormen van overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De opdrachtgever/deelnemer heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.

Artikel 17: Privacy

 1. iDees online neemt de privacy van haar deelnemers serieus en ze gebruikt de persoonsgegevens van de opdrachtgever/deelnemer alleen in het kader van haar dienstverlening. iDees online houdt zich aan de wettelijke regels rondom Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 18: Wijziging van de Algemene voorwaarden

 1. iDees online is bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.
 2. iDees online zal de gewijzigde voorwaarden tijdig per mail aan de deelnemer/opdrachtgever sturen. Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor de deelnemer/opdrachtgever in werking zodra de opdrachtgever/deelnemer de wijziging heeft ontvangen.

Artikel 19: Overige

 1. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen iDees online en de opdrachtgever/deelnemer overeengekomen zijn.
 2. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze
  Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te
  komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen
 3. Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail.

Artikel 20: Social Media Community

 1.  iDees online verleent aan opdrachtgever/deelnemer een niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot de Social Media Community. Het gebruiksrecht gaat in bij de totstandkoming van de overeenkomst.
 2. Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is voor de opdrachtgever/deelnemer niet toegestaan om het gebruiksrecht te verkopen, te verhuren, in sublicentie te geven of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen.
 3. Opdrachtgever/deelnemer mag het gebruiksrecht slechts gebruiken voor zijn eigen bedrijfsactiviteiten.
 4. De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd tot het moment van opzegging door de opdrachtgever/deelnemer  opzegging dient maximaal 30 en ten minste 7 kalenderdagen voor aanvang van de nieuwe periode plaats te vinden en kan uitsluitend schriftelijk of via de e-mail.
 5.  De overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd, het gekozen aantal maanden voor de initiële overeenkomst is hierbij leidend.
 6. De opdrachtgever/deelnemer zal zich na beëindiging of ontbinding van de licentieovereenkomst onthouden van ieder direct of indirect gebruik van de in licentie gegeven diensten en is gehouden om alle van iDees online verkregen informatie binnen twee werkdagen na de datum van beëindiging of ontbinding te verwijderen uit alle bij opdrachtgever/ deelnemeraanwezige (computer)apparatuur.
 7.  iDees online en de opdrachtgever/deelnemer zijn bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst schriftelijk of per e-mail te ontbinden en zonder daarbij gehouden te zijn tot enige vergoeding van kosten of schade in de volgende gevallen; (a) indien de andere partij haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; (b) opdrachtgever/deelnemer (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend; (c) opdrachtgever/deelnemer onder curatele of bewind is gesteld, dan wel iDees online haar activiteiten staakt of liquideert.
 8. Ongeacht het overige bepaalde in deze Overeenkomst zullen de volgende verplichtingen na het einde van deze Overeenkomst doorlopen: (a) openstaande betalingen; (b) intellectuele eigendomsrechten; (c) aansprakelijkheid.
 9. iDees online spant zich in om de Diensten continu ter beschikking te stellen maar garandeert niet dat de Diensten te allen tijde beschikbaar zijn.
 10. iDees online is niet betrokken bij de inhoud van de Social Media profielen van de opdrachtgever/ deelnemer, iDees online is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteit van de aangeboden producten en diensten, reclame, en de afhandeling van de verkoop zoals betaling en levering.
 11. iDees online behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de Diensten en de Social Media Community. iDees online zal zich inspannen om wijzigingen die een beperking van de kernfuncties van de Diensten en de Social Media Community inhouden vooraf, met inachtneming van een redelijke termijn, te melden, tenzij dit redelijkerwijs of technisch niet mogelijk is.
 12. iDees online kan de Diensten en/of de Social Media Community mogelijk uitbreiden met modules/ trainingen die nieuwe functionaliteiten bevatten. Modules/ trainingen die aan nieuwe gebruikers tegen betaling worden aangeboden, vallen niet automatisch onder de reikwijdte van de Overeenkomst. Indien opdrachtgever/ deelnemer gebruik wenst te maken van deze modules/ training dient hij hierover nadere afspraken te maken met iDees online.
 13. iDees online verzorgt een elektronische nieuwsbrief waarin opdrachtgevers/ deelnemers worden geïnformeerd over de ontwikkelingen van de Diensten van iDees online. Tenzij de opdrachtgever/deelnemer aangeeft hierop geen prijs te stellen, ontvangt de opdrachtgever/ deelnemer gedurende de looptijd van deze Overeenkomst deze elektronische nieuwsbrieven op het e-mailadres dat tijdens het registratieproces is verstrekt.
 14. iDees online werkt met software van Huddle. Zij is zelf niet aansprakelijk voor back-ups van de gegevens in de Social Media Community. Huddle spant zich in om (dagelijks) back-ups te maken van gegevens die gebruikt worden binnen de Social Media Community, maar garandeert de beschikbaarheid van deze gegevens niet.
 15. Opdrachtgever/ deelnemer dient bij het aangaan van de Overeenkomst de juiste, actuele en volledige (adres)gegevens te verschaffen welke aan opdrachtgever/ deelnemer worden gevraagd tijdens het registratieproces. Opdrachtgever/deelnemer dient wijzigingen in deze (adres)gegevens zo spoedig mogelijk via info@ideesonline.nl door te geven.
 16. Opdrachtgever/deelnemer dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Diensten en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door iDees online mag worden verwacht van een zorgvuldig gebruiker. In het bijzonder zal opdrachtgever/deelnemer bij het gebruik van de Diensten:
  (a) geen gegevens plaatsen in de Social Media Community/ op het systeem die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden;
  (b) geen producten of diensten aanbieden die gestolen zijn, in strijd zijn met wettelijke bepalingen of anderszins inbreuk maken op rechten van derden;
  (c) geen gegevens verspreiden die in strijd zijn met wettelijke bepalingen, de openbare orde en de goede zeden;
  (d) niet opzettelijk virussen of andere programma’s verspreiden of laten verspreiden die schade toe kunnen brengen aan apparatuur, programmatuur of gegevens van derden;
  (e) zich geen toegang (trachten te) verschaffen tot computers of computersystemen waarvoor hij niet geautoriseerd is (‘hacken’);
  (f) geen op de Social Media Community / het systeem geplaatste gegevens van andere gebruikers van de Diensten veranderen, wissen of onbruikbaar maken of gegevens aan die gegevens van derden toevoegen zonder toestemming van de desbetreffende derde;
  (g) niet op een zodanige wijze gebruikmaken van de Diensten dat daardoor de juiste werking daarvan wordt verhinderd, dan wel dat hierdoor schade of hinder aan andere gebruikers van de Diensten kan worden toegebracht;
  (h) zich onthouden van het op enigerlei wijze ter beschikking stellen van zijn Gebruikersnaam of (een deel van) de Diensten aan derden. Opdrachtgever/deelnemer zal zijn Gebruikersnaam strikt persoonlijk en geheim houden;
  (i) alle aanwijzingen van iDees onlinedie worden gegeven in verband met het gebruik van haar Diensten opvolgen.
 17. Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst behoudt iDees online zich het recht voor haar verplichtingen jegens    opdrachtgever/ deelnemer op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden indien deze handelt, of redelijkerwijs wordt vermoed te handelen in strijd met artikel 7.5, zonder dat iDees online tot enige schadevergoeding is gehouden.
 18. Het lidmaatschap voor de Social Media Community wordt voorafgaande aan de periode gefactureerd. Dit bedrag wordt via automatische incasso geïnd van de rekening waar de boostdag of het weekend mee betaald is.
 19. Na een eventuele gratis periode – b.v. bij afname van een dienst waarbij een x-aantal maanden inbegrepen zit – wordt het lidmaatschap automatisch verlengd voor het bedrag dat bij aanmelding aangegeven is.
 20. Eventueel opzeggen van dit lidmaatschap kan in de maand voordat de verlenging plaats gaat vinden.
 21. iDees online heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of op andere wijze voor betaling zekerheid te verkrijgen.
 22. Indien opdrachtgever/deelnemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal opdrachtgever/deelnemer, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien opdrachtgever/deelnemer na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval opdrachtgever/deelnemer naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag met een minimum van € 75,-.
 23.  Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst, is iDees online bij gebreke van tijdige betaling gerechtigd de Dienst op te schorten zonder jegens opdrachtgever/ opdrachtnemer tot enige vergoeding van kosten of schade gehouden te zijn.
 24. iDees online heeft ten alle tijden het recht het account bij de Social Media Community uit te schakelen als de betaling van de factuur na meer dan 45 dagen na versturen/kennisgeving nog niet is ontvangen.
 25. Opdrachtgever/ deelnemer dient indien hij voornemens is de automatische/eenmalige incasso bij de bank te storneren eerst in overleg te treden met iDees online.
 26. Gebreken in de beveiliging van de door opdrachtgever/deelnemer opgeslagen informatie in de Social Media Community, gebreken als gevolg van handelingen van opdrachtgever/deelnemer zelf of van andere opdrachtgevers/deelnemers of internetgebruikers, als gevolg van wijzigingen in inbelnummers, login procedures, account en/of e-mailadres of andere wijzigingen, vallen niet onder de garantie en zijn voor rekening en risico van opdrachtgever/deelnemers.
 27.  Indien opdrachtgever/deelnemer het niet eens is met een afschrijving van zijn rekening/creditcard kan Licentienemer contact met iDeesonline opnemen via info@ideesonline.nl. Opdrachtgever/deelnemer krijgt dan binnen 15 werkdagen een inhoudelijke reactie van iDees online. Indien het geschil van opdrachtgever/deelnemer gegrond wordt bevonden, wordt het geïncasseerde bedrag zo spoedig mogelijk teruggeboekt naar de rekening waarvan het is afgeschreven.
 28. Het is niet toegestaan het abonnement tussentijds op te zeggen en als gevolg daarvan reeds betaalde bedragen terug te vorderen. Na het einde van de abonnementsperiode is het mogelijk om het abonnement, zonder kosten, stop te zetten.
 29. Alle content – in de vorm van tekst, beeldmateriaal, video’s en andere mogelijke vormen – is na plaatsing in de Social Media Community het eigendom van de Social Media Community, tenzij anders afgesproken is.

 

Bedrijfsgegevens:
KvK:: 57011362
BTW: NL001444145B89
BANK: NL04INGB0007596697
Postadres:
Mottenbrink 1E
9755 PP Onnen (Gn)
Nederland
Contactgegevens:
Désirée Boerema
06-43456343 (ook Whatsapp)
info@ideesonline.nl
Scroll naar boven